$174K Frederick

Days on Site: 32

$174K Emmitsburg

Days on Site: 33

$355K Middletown

Days on Site: 34

$134K Cross Junction

Days on Site: 34

$90K Brunswick

Days on Site: 36

$165K Middletown

Days on Site: 39

$249K New Market

Days on Site: 40

$385K Mount Airy

Days on Site: 42

$185K Frederick

Days on Site: 43

$270K Cross Junction

Days on Site: 44

$359K Frederick

Days on Site: 48

$154K Frederick

Days on Site: 49

$392K Adamstown

Days on Site: 53

$185K Winchester

Days on Site: 55

$144K Knoxville

Days on Site: 60

$194K Winchester

Days on Site: 60

$344K Frederick

Days on Site: 61

$169K Stephens City

Days on Site: 62

$53K Thurmont

Days on Site: 64

$122K Frederick

Days on Site: 65

$239K Frederick

Days on Site: 71

$99K Ijamsville

Days on Site: 75

$274K Frederick

Days on Site: 76

$113K Emmitsburg

Days on Site: 78


Next